เกี่ยวกับโครงการ >> วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
          โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มุ่งจัดการศึกษาให้มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย และนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสุขภาพพลานามัยที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ ดีงาม
 
พันธกิจ
1. พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบในโรงเรียนโดย การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
2. จัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความ สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 4  
3. ร่วมมือ ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาความรู้
4. ความสามารถเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 
ภารกิจ
1. จัดการเรียนการสอนให้ครอบ คลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เน้นการพัฒนานักเรียนทั้งทาง ด้านวิชาการ สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านศิลปวัฒนธรรม  และ เน้นการจัดหลักสูตรตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา และ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม กับสถานศึกษาทั้งในและต่าง ประเทศ
4. เน้นให้มีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการทำและนำเสนอโครงงาน
5. จัดกิจกรรมพัฒนาครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในโครงการฯ
6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ