หลักการของหลักสูตร > หลักการของหลักสูตร


 
1. ครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการ  สุขอนามัย  คุณธรรม จริยธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เน้นการจัดหลักสูตรตามความสนใจ  ความถนัด  และศักยภาพของนักเรียนเป็นราย บุคคล
4. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
5. เน้นให้มีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการทำและนำเสนอโครงงาน