หลักสูตรของโครงการฯ >> หลักสูตรของโครงการฯ


หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)
 
1.  ความนำ
หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดทำขึ้น ภายใต้โครงการสนับสนุน    การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดย     การนำหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2548 เป็นต้นแบบ โดยหลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ใน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็น       2 หมวดได้แก่ 1. รายวิชาพื้นฐาน 2. รายวิชาเพิ่มเติม เพื่อความยืดหยุ่นของหลักสูตร ให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนในรูปแบบเฉพาะตัว ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิทยาการต่างๆทางวิทยาศาสตร์            และเทคโนโลยี ในรายวิชาเพิ่มเติมยังจัดออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม ที่บังคับเลือก         2. กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม ที่เลือกเสรี ในกลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) นี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้    ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของตัวเอง นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ได้เน้นการเรียนการสอน      ด้านปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ ประสบการณ์ และการคิดวิเคราะห์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้จัดให้มีวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่บังคับเลือก สำหรับเกณฑ์ต่างๆ ในการจบช่วงชั้นได้ยึดถือตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
2.  หลักการเหตุผลของการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
การสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม      โดยส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ  และสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการจำนวนมากพอสมควรที่รองรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน แต่โครงการที่ส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยอย่างครบวงจรยังมีน้อยมาก     มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศ คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่รับนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังทำได้ในปริมาณที่น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เป็นมวลวิกฤต (critical mass) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นโดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
3. หลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้น
มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงได้กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
มีการจัดสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งต่างประเทศ
 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร
- รายวิชาพื้นฐาน  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41.0 หน่วยกิต
- รายวิชาเพิ่มเติม (เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) จำนวน 35.5 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือกเสรี จำนวน  15.0 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น จำนวน 91.5  หน่วยกิต