หลักสูตรของโครงการฯ >> โครงสร้างของหลักสูตร


 

1. รายวิชาพื้นฐาน  นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 41.0 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังตาราง 1 

ตาราง 1  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนหน่วยกิต

   1. ภาษาไทย

  2. คณิตศาสตร์

  3. วิทยาศาสตร์

    - ฟิสิกส์

    - เคมี

    - ชีววิทยา

    - โลก ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี

  4.  ศาสนาและวัฒนธรรม

  5. และพลศึกษา

  6. ศิลปะ

  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  8. ภาษาต่างประเทศ

6.0

6.0

6.0

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

8.0

3.0

3.0

3.0

6.0

รวม 41.0

 

2. รายวิชาเพิ่มเติม 
 
2.1 รายวิชาบังคับเลือก นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก) จำนวน 36.0 หน่วยกิต ในจำนวนนี้ต้องเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามรายละเอียด ดังตาราง 2
 
ตาราง 2 จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนหน่วยกิต
  1. คณิตศาสตร์

  2. วิทยาศาสตร์

    • - ฟิสิกส์

    • - เคมี

    • - ชีววิทยา

  3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  4. ภาษาต่างประเทศ

8.0

21.0

(8.0)

(6.5)

(6.5)

1.0

6.0

รวม 36.0

 

2.2 รายวิชาเลือกเสรีนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 15.0 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของตนเอง
ตาราง 3  จำนวนหน่วยกิต ในการเรียนภาคเรียนต่างๆ
 
รายวิชา หน่วยกิตในภาคเรียนต่างๆ รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
พื้น ฐาน เพิ่ม เติม พื้น ฐาน เพิ่ม เติม พื้น ฐาน เพิ่ม เติม พื้น ฐาน เพิ่ม เติม พื้น ฐาน เพิ่ม เติม พื้น ฐาน เพิ่ม เติม
1. ภาษาไทย 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 6.0
2. คณิตศาสตร์ 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 - 2.0 - 3.0 - - 14.0
3. วิทยาศาสตร์         3.1 ฟิสิกส์ 1.5 - - 2.0 - 2.0 - 2.0 - 2.0 - - 9.5
    3.2 เคมี 1.5 - - 2.0 - 2.5 - 2.0 - - - - 8.0
    3.3 ชีววิทยา 1.5 - - 2.0 - 2.0 - 2.5 - - - - 8.0
    3.4 โลก ดาราศาสตร์อวกาศ - - - - - - - - - - 1.5 - 1.5
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.0 - 2.0 - 2.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 - 8.0
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 0.5 0.5 - 3.5
6. ศิลปะ - - 1.0 - 0.5 - 0.5 - 1.0 - - - 3.0
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1.0 - 1.0 - 1.0 - - 1.0 - - - - 4.0
8. ภาษาต่างประเทศ 2.0 - 2.0 - 2.0 - - 2.0 - 2.0 - 2.0 12.0
รวมวิชาพื้นฐาน 12.0 - 9.5 - 9.0 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 41.0
รวมวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก) - 1.0 - 7.0 - 7.5 - 10.5 - 7.5 - 2.0 35.5
รวมวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) - 1.0 - - - - - - - 4.0 - 10.0 15.0
รวมหน่วยกิตทั้งสิ้น 14.0 16.5 16.5 14.5 14.5 16.0 91.5
 
 
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
 
ตาราง 4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขั้นต่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรม จำนวนขั้นต่ำที่นักเรียนต้องปฏิบัติ หน่วยกิต

1. กิจกรรมแนะแนว

  1.1 ค่ายปฏิบัติธรรม

1 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน) 0.5

  1.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่

          1.2.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          1.2.2 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี

6 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง)  

3ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง)

1.0

  1.3 การฟังบรรยาย

          1.3.1 ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          1.3.2 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

          1.3.3 ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

6 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1.30 ชั่วโมง)

3ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1.30 ชั่วโมง)

6 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1.30 ชั่วโมง)

0.5
  1.4 อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียนกำหนดให้ 30  ชื่อเรื่อง 2.0
  1.5 พบครูที่ปรึกษาประจำชั้นหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ วันเปิดเรียน 1.0

2. กิจกรรมนักเรียน

  2.1 ค่ายวิชาการ

1 ครั้ง (ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 วัน) 1.0
  2.2 คณะสี ตามที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกำหนด 1.0
  2.3 กิจกรรมชุมนุม 6 ชุมนุม 2.0
  2.4 การออกกำลังกายและเล่นกีฬา ไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที 3.0
  2.5 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน และ มทส ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง 1.0
  2.6 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ไม่ต่ำกว่า 40 ชั่วโมง 1.0
  2.7 โครงงาน เสนอผลงานอย่างน้อย 1 เรื่อง 1.0
รวม 15.0