หลักสูตรของโครงการฯ > เกณฑ์การสำเร็จตามหลักสูตร


 

1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรอย่างน้อย 75
หน่วยกิตส่วนรายวิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนตามความสนใจ
2. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3. ต้องได้ผลการประเมิน “ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่านเกณฑ์การประเมิน ” ในการประเมินผลรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ต้องได้ผลการประเมิน “ ดีเยี่ยม / ดี / ผ่านเกณฑ์การประเมิน ” ในการประเมินผลรวมการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
5. ต้องทำโครงงานและนำเสนอผลการทำโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีปริมาณเทียบเท่ากับ 1.0 หน่วยกิต
6. รายวิชาเลือกเสรี จะต้องได้รับการประเมินผลการเรียน ผ่านดีเยี่ยม, ผ่านดี, หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน
7. โครงงาน จะต้องได้รับการประเมินผลการเรียน ผ่านดีเยี่ยม, ผ่านดี, ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือผ่านโดยการปรับปรุง
8. เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
9. การปฏิบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นกรณีไป