หลักสูตรของโครงการฯ >>เกณฑ์การสำเร็จตามหลักสูตร


1. นักเรียนต้องสามารถรักษาสภาพการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2  
 
2. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม
 
3. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นตามที่โรงเรียนกำหนด
 
4. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการมีจิตสาธารณะที่รับใช้สังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 
5. ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 
6. ทำโครงงานและเสนอผลการทำโครงงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และต้องได้รับผลการประเมินขั้นต่ำ “ผ่าน”
 
7. การปฏิบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นกรณีไป