หลักสูตรของโครงการฯ >> การวัดและการประเมินผล


การวัดผล และประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยให้ความหมายของระดับผลการเรียนและตัวอักษรในการรายงานผลการเรียน  ดังนี้
4       หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม
3.5    หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก
3       หมายถึง  ผลการเรียนดี
2.5    หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี
2       หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ
1.5    หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้
1       หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
0       หมายถึง  ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ร       หมายถึง  รอการตัดสิน
มส    หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์สอบ
มผ    หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผป    หมายถึง  ผ่านโดยการปรับปรุง
ผ       หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผด    หมายถึง  ผ่านดี
ผย    หมายถึง  ผ่านดีเยี่ยม
มก    หมายถึง  เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต มีเวลาเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด