ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

หลักสูตรที่เปิดอบรม


หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

  • 18 พ.ย. 2566
  • Online
  • 0/50

หมายเหตุ : - โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง - หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า - ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร   เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์)" >>วั

Read more

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

  • 18 พ.ย. 2566
  • Online
  • 4/100

หมายเหตุ : - โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง - หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า - ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร   เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์)"   >>วันที่จัด

Read more