ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

หลักสูตรที่เปิดอบรม


TN15 001 พื้นฐานนิรภัยการบินสำหรับโดรน (Basics of Aviation Safety for Drone)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 9/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle Systems skills)<< #วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และคณะผู้สอนจาก DTI-UTC   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วัน

Read more

TN15 002 พื้นฐานนักบินโดรนในระยะสายตา (Introduction to Remote Pilot Visual Line of Sight for Drone)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 7/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle Systems skills)<< #วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ และคณะผู้สอนจาก DTI-UTC   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!     กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3

Read more

TN11 004 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต้านปรสิต : น้ำยาล้างผักผลไม้สารสกัดออร์กานิคจากเมล็ดมะละกอ (Antiparasities Thai Herbs Product : Vegetables and Fruits Organic Gradient Extract Cleanser from Papaya Seed)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 6/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry skills)<< #วิทยากร รองศาสตราจารย์ พญ.ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดต

Read more

TN14 002 การส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ในผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล (Older adult Health Promoting in New Normal Era for Nurses)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 2/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (Healthcare and Medical skills)<< #วิทยากร อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่

Read more

TN14 004 การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก (กัญชาและภูมิปัญญาไทย) (Complementary and Alternative approach for Healthcare)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 8/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์ (Healthcare and Medical skills)<< #วิทยากร อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่

Read more

TN09 002 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบการผลิต (Internet of Things for Manufacturing System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 19/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วัน

Read more

TN09 016 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity and Work Improvement)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 13/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<< #วิทยากร อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3

Read more

TN10 006 เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม : โรงงานผลิตพืช (Crop Prouction Technology under Controlled Environment : Plant Factory)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 12/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักกษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm skills)<< #วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอำพน   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พ

Read more

TN06 010 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aids Design)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 5/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< วิทยากร  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 2. อาจารย์ ดร.ธีทัต ดลวิชัย   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "

Read more

TN07 007 ระบบควบคุมแบบสมองกลฝังตัว (Embedded Control System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 18/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system Skills)<< วิทยากร อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่

Read more

TN07 002 การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M: Intelligence Machine Control)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 8/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent System Skills)<< วิทยากร อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปร

Read more

TN05 015 การพัฒนาเอพีไอเพื่อการใช้งานข้ามแฟลตฟอร์ม (API Development for Cross Platform Use)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 10/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<< วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที

Read more

TN06 005 ระบบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Autonomous Mobility System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 17/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<< วิทยากร อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 ว

Read more

TN05 009 หลักการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น (Graphic Design Principles for Beginner)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 17/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<< วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที

Read more

TN05 010 การออกแบบกราฟิกเวคเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator (Vector Graphic Design by Adobe Illustrator)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 16/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<< วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที

Read more

TN05 014 การออกแบบงานนำเสนอและนิทรรศการแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Sketch-up 3D (3D Visual Presentation and Exhibition Design with Sketch-up 3D)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 6/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media Skills)<< วิทยากร อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที

Read more

TN03 010 การออกแบบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยพาวเวอร์บีไอ (Interactive Dashboard Design with Power BI)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 24/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร  1. อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบ

Read more

TN04 001 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป (Cyber Security for General Public)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 10/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **ห

Read more

TN04 002 ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Introduction to Cyber Security)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 13/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Skills)<< #วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<&

Read more

TN03 002 การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Visualization)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 15/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต

Read more

TN03 009 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น (Data Analytics for Beginners)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 34/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<< #วิทยากร  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล 2. อาจารย์ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบ

Read more

TN01 010 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Introduction for Product Development and Design)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 4/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเ

Read more

TN02 003 เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล (Marketing Strategy in Action)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 11/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sales and Customer Service Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติ

Read more

TN01 009 ขายของออนไลน์​ระหว่างประเทศ​ไม่ใช่เรื่องยาก (Cross-border E-commerce)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 7/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรรณภา​ น่าบูรณะ​   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเ

Read more

TN01 001 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย Design Thinking (Innovation & Design Thinking)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 10/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.วรรณภา น่าบูรณะ   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้

Read more

TN01 002 การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas (Business Model Development)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 15/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64) >>ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่(Startup Entrepreneurship Skills)<< #วิทยากร: อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิศพล   #เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!   กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล   >>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<< **หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าห

Read more

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • 24 ก.ค. 2565
 • Online
 • 4/50

หมายเหตุ : - โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง - หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า - ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร   เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์)" >>วั

Read more

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • 24 ก.ค. 2565
 • Online
 • 6/100

หมายเหตุ : - โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง - หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า - ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร   เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์)"   >>วันที่จัด

Read more