ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT)

 • 9 ก.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 • 74/200

 

โปรดคลิกเพื่ออ่านขั้นตอนการสมัคร 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

   1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3-4 หรือบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 3 ปี

   2. ทีมละ 3 คน สมาชิกในทีมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

         คนที่ 1 มีความสามารถด้านภาษาประเทศปลายทางที่จะส่งออก เช่น จีน อังกฤษ ตะวันออกกลาง 

         คนที่ 2 มีทักษะการใช้ไอที เช่น การตกแต่งรูปภาพ การถ่ายวีดีโอ การใช้ TikTok

         คนที่ 3 มีความรู้และทักษะในการทำธุรกิจ

  3. ผู้ร่วมโครงการต้องเข้าร่วมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดทั้งโครงการหากมีการยกเลิกระหว่างการดำเนินโครงการ ต้องเสียค่าปรับ ทีมละ 10,000 บาท

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร 

   1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF/JPG)   

   2. เอกสารสำคัญทางการศึกษา

        - กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4  (บัตรนักศึกษา ไฟล์ PDF/JPG) 

        - กรณีบัณฑิตจบปริญญาตรีใหม่ไม่เกิน 3 ปี (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ไฟล์ PDF)         

   3. ใบรับรองความสามารถทักษะด้านภาษา, ด้านไอที, ด้านธุรกิจ ไฟล์ PDF (ถ้ามี) 

   4. อัดคลิป Presentation ทีมละ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อทีม โดยให้อัพคลิปวีดีโอไว้บน youtube แล้ว คัดลอก link มาใส่ในระบบรับสมัคร (เนื้อหาในคลิปประกอบด้วย  1. แนะนำสมาชิกในทีม  2. ความสามารถพิเศษ 3. ประสบการณ์ในการขายของ/ทำธุรกิจออนไลน์ 4. แนวความคิด/ทัศนะคติที่มีต่อการทำธุรกิจ)

 

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2564

 

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 
ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th


ข้อมูลการอบรม


วันที่

9 ก.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564


วันที่รับสมัคร

8 ก.ค. 2564 - 4 ส.ค. 2564


วันที่ชำระเงิน

8 ก.ค. 2564 - 8 ก.ค. 2564ราคา

 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4 (0 บาท)
 • บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ทุกสาขาวิชา (ไม่เกินปี 2559) (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นาย สุรพล พุดหอม
 2. นางสาว ปัณรส เอี่ยมสิทธิพันธุ์
 3. นางสาว ดวงดาว กามูล
 4. นางสาว หทยา เหลืองอร่าม
 5. นางสาว สิริธิดา ฤทธิรณยุทธ
 6. นาย ฤทธากร แก้วหนองฮี
 7. นาย คณิศร แสงจันทร์
 8. นางสาว ณัฐชยา เหลมเสน
 9. นางสาว ชนิสรา โกสัลล์วัฒนา
 10. นางสาว พลอยไพลิน กิจปรีชา
 11. นางสาว จิตสุภา พิพิธเจริญกิจ
 12. นาย อธิษฐ์ รุ่งเจริญ
 13. นางสาว สุพรรณิกา สีทองดี
 14. นาย ปรัชญา ปัญโย
 15. นางสาว ดารากร สุสมากุลวงศ์
 16. นาย เมธี นามะณีวรรณ์
 17. นางสาว รวิกานต์ องค์พลานุพัฒน์
 18. นางสาว ธันย์ชนก หมื่นศรี
 19. นางสาว วรารัตน์ ลาภทรงสุข
 20. นางสาว ภาวินี คำโสภา
 21. นางสาว ลักษิกา ทองอ่อง
 22. นางสาว มัชฌิมา หอกกิ่ง
 23. นาย จิรทีปต์ ศรีวชิโรบล
 24. นาย ภุชค์ คุปติวิทยากุล
 25. นาย จริน ศรัรัตนวิจิตร
 26. นาย ภาณุวัตร พงษ์สะพัง
 27. นาย วรภพ แก้วกระจ่าง
 28. นางสาว นุรวานา สะอิ
 29. นางสาว นูรฟาซีลา เจ๊ะนา
 30. นางสาว อาลียา ตาเฮ
 31. นาย ณัฐพงศ์ เตจ๊ะมงคล
 32. นางสาว งู่ย มยัท นูว


สถานที่