ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

โครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startup : LBS)

  • 8 ก.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
  • 62/200

 

โปรดคลิกเพื่ออ่านขั้นตอนการสมัคร 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

    1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 3-4 หรือบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 3 ปี

    2. ทีมละ 2 คน สมาชิกในทีมควรมีพื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อวีดีโอ หรือการขายของออนไลน์

    3. ทีมต้องมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาด้วย วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)  ที่พร้อมจะนำมาทำธุรกิจออนไลน์ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์

   4. ผู้ร่วมโครงการต้องเข้าร่วมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดทั้งโครงการหากมีการยกเลิกระหว่างการดำเนินโครงการ ต้องเสียค่าปรับ ทีมละ 10,000 บาท

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร 

 

     1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ไฟล์ PDF/JPG)   

     2. เอกสารสำคัญทางการศึกษา

- กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4  (บัตรนักศึกษา ไฟล์ PDF/JPG)

- กรณีบัณฑิตปริญญาตรีจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบการศึกษาไฟล์ PDF)         

     3. ใบรับรองความสามารถทักษะด้านภาษา, ด้านไอที, ด้านธุรกิจ ไฟล์ PDF (ถ้ามี)

     4. อัดคลิป Presentation ทีมละ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อทีม โดยให้อัพคลิปวีดีโอไว้บน youtube แล้ว คัดลอก link มาใส่ในระบบรับสมัคร (เนื้อหาในคลิปประกอบด้วย  1. แนะนำสมาชิกในทีม 2. ประสบการณ์ในการขายของ/ทำธุรกิจออนไลน์ 3. แนวความคิด/ทัศนะคติที่มีต่อการทำธุรกิจ)

 

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ   ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2564

 

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 
ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th


ข้อมูลการอบรม


วันที่

8 ก.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564


วันที่รับสมัคร

8 ก.ค. 2564 - 4 ส.ค. 2564


วันที่ชำระเงิน

6 ก.ค. 2564 - 6 ก.ค. 2564ราคา

  • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3-4 (0 บาท)
  • บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ทุกสาขาวิชา (ไม่เกินปี 2559) (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

  1. นางสาว ชลลดา หาญธัญกรรม
  2. นางสาว เกวลี คงสอน
  3. นางสาว กัญชพร กลิ่นศรีสุข
  4. นางสาว กนกพร ภู่พลอย


สถานที่