ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN03 009 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น (Data Analytics for Beginners)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 67/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Skills)<<

#วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

2. อาจารย์ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN03 009 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ณัฐนรี ชัยยะศิริสุวรรณ
 2. นางสาว นันทัชพร สุขเกษม
 3. นาย วัจน์กร อิ่นเมืองแก้ว
 4. นาย ภัทรศักดิ์ ผอบแก้ว
 5. นางสาว วัทนวิภา ธนกูลกิจ
 6. นาย นภัทร​วัฒน์​ ตันติธนวาณิชย์​
 7. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 8. นางสาว ญาตาวี อูปเสาร์
 9. นางสาว มนัญชยา ถาวรสวัสดิ์
 10. นาย ธนพล อินทะไชย
 11. นาย วรรธนันท์ จันทร์หอม
 12. นาย สุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
 13. นาย ชัยพร กวยานนท์
 14. นางสาว ชุติกาญจน์ จองวิจิตรกุล
 15. นางสาว ศิริกัญญา กรงกลาง
 16. นาย อนุชิต จันทรศรี
 17. นางสาว กรองทอง สุรินทร์
 18. นางสาว ชนษร เกมะยุรา
 19. นาย กีรติ ประกอบ
 20. นาย วีระพงษ์ เปรมสถิตย์
 21. นางสาว ปรียาภรณ์ พิไชยวัง
 22. นาย จิรายุส ไพรสมพงษ์
 23. นางสาว เมทิกา ฉัตรเชาวพ้อง
 24. นาย ปวิธ เนียรสว่าง
 25. นางสาว สุนันทา สมบุญ
    TN03 009 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นางสาว ธัญลักษณ์ ชูหาด
 2. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 3. นางสาว เจนจิรา แต่งประกอบ
 4. นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธิ์
 5. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
 6. นางสาว กตวรรณ จิตราวรญากุล
 7. นาย เหรียญทอง คีรีวงษ์
 8. นาย อนาวิล เพ็ชรบูรนิล
 9. นางสาว ศิริพร เดชะศิลารักษ์
 10. นาย ชาตรี เนินพลับ
 11. นางสาว ภัทราพร สิงห์พันธ์
 12. นางสาว พัชรี ขอหมั่นกลาง
 13. นางสาว อารยา หมอไทย
 14. นางสาว ภัทราภรณ์ สอนซุน
 15. นาย สุรยุทธ์ หมวดโคกสูง
 16. นางสาว กาญจนา ทิพวงค์
 17. นาย อนันต์ กรึกกระโทก
 18. นาย ทศพล อิฐรัตน์
 19. นางสาว บุปผา คำสาริรักษ์
 20. นาย ธนัท อัครปรีชานนท์
 21. นางสาว กุลธิดา ผาดไธสง
 22. นางสาว ศลิศา ชีพพันธุ์สุทธิ์
 23. นาย ชโยดม เฮฮา
 24. นาย ถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ
 25. นาย ฉัตราวุธ สุขเฉลิม
     TN03 009 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย สุรชัย สียุยาง
 2. นางสาว ปิยะดา เลาะสันเทียะ
 3. นาย ณัฐวุฒิ ซึมกระโทก
 4. นาย ธนชัย เชี่ยวรอบ
 5. นาย วรวุฒิ เนียมใหม่
 6. นาย ณัฐพงษ์ ไชยคำ


สถานที่

SUT X-Lane