ระบบสมัครร่วมงาน/กิจกรรม เทคโนธานี

TN06 005 ระบบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสมัยใหม่ (Modern Autonomous Mobility System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 28/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering Skills)<<

วิทยากร อาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN06 005 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ชุติมา แซ่เตียว
 2. นาย สิรภพ นามศิริพงศ์พันธุ์
 3. นางสาว จีรวรรณ หอมจันทร์
 4. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 5. นาย กรชาญ สุวรรณวานิชกุล
 6. นาย ปวิช ธนกรภคพงศ์
 7. นาย สุรเกียรติ การสอาด
 8. นาย สิริพงศ์ สังโส
     TN06 005 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย สมโภช วันสา
 2. นาย กานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 3. นาย กชนัฐพัฒน์ อุทัยอนุรักษ์
 4. นาย สมยศ กิตติมั่นคง
 5. นางสาว กมลวรรณ หมอกกระโทก
 6. นาย อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี
 7. นาย สัจจาพร ราชเสนา
    TN06 005 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
 2. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
 3. นาย พิพิธสรา แตงเรือง
 4. นาย กัมพล วาทินชัย
 5. นาย กัมปนาท วิศวกรวิศิษฎ์


สถานที่

SUT X-Lane