• บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัด เก็บ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาชีวอนามัย Occupational Health Sampling and Analysis Services

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Health Service

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Analysis and Product Development

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Materials Testing

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

  อ่านต่อ . . .
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ Medical Devices Calibration

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี Chemical and Biochemical Analysis

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบทางกายภาพ Physical Testing

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ดิน Soil Testing

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร Microbiological Analysis

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฟาร์ม

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ (X-ray)

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน

  อ่านต่อ . . .
 • Upskill-Reskill “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” ประจำปี 2564

  อ่านต่อ . . .
 • มทส. แพลตฟอร์ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill

  อ่านต่อ . . .
 • อบหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .