• โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง Construction Material Testing

  อ่านต่อ . . .
 • บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

  อ่านต่อ . . .
 • หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจไก่เนื้อ (ไก่โคราช) แบบครบวงจร"

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือด้วยตัวเอง (แบบได้มาตราฐาน)

  อ่านต่อ . . .
 • มทส. แพลตฟอร์ม “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต” Upskill – Reskill

  อ่านต่อ . . .
 • THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

  อ่านต่อ . . .
 • อบหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้วยเครื่อง ICP-MS

  อ่านต่อ . . .
 • บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

  อ่านต่อ . . .
 • หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2562

  อ่านต่อ . . .
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ่านต่อ . . .
 • สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ มีไลน์แล้ว สามารถเพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .