ข่าว /

เปิดรับสมัครการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

เปิดรับสมัครการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครอบรมผู้สัมผัสอาหาร รอบเช้า<<  

 

>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครอบรมผู้สัมผัสอาหาร รอบบ่าย<<  

 

>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครอบรมผู้ประกอบกิจการ<<  

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563
และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี

 

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร คือใคร

ผู้ประกอบกิจการ คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

ผู้สัมผัสอาหาร คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จําหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

>>กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561<<  

>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561<<

>> ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร <<

 

เปิดรับสมัครการอบหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ    >>กำหนดการอบรม<<
หลักสูตร : สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร    >>กำหนดการอบรม<<

สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : tatd@sut.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810 
Line : @asp2018
อีเมล : tatd@sut.ac.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม