อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนเทคโนธานี


โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน
หน่วยประสานเฉพาะกิจ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี