วิสัยทัศน์ : “เพื่อนที่พึ่งพาได้ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม”

เป้าหมายของ Engagement

Internal Engagement

1.    เพื่อให้เกิดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม
2.    เพื่อส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาความรู้ ทักษะของประชาคมในมหาวิทยาลัยในการทำพันธกิจสัมพันธ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคม

External Engagement

1.    เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการนำผลงานทางวิชาการสู่การนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
2.    เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์