รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรม Big Cleaning Day เทคโนธานี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559