สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หลักการและลักษณะงาน : เป็นสำนักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทนผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหารจัดการด้านบุคลากร ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 5 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยบริหารสำนักงาน ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์  อ่านต่อ...
2. หน่วยการคลังและงบประมาณ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณประจำปีและจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี ประกอบด้วย งานแผนงบประมาณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ  อ่านต่อ...
3. หน่วยบริหารระบบคุณภาพและสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบบริหารความเสี่ยง งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบดำเนินกิจกรรม 5ส อ่านต่อ
4. หน่วยประสานเฉพาะกิจ  ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องดำเนินการ 4 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียน, งานศูนย์เครือข่าย สมศ., งานโครงการ อพ.สธ. และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) อ่านต่อ
5. หน่วยบริการอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านต่อ
6. หน่วยประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งภายนอกและภายในเทคโนธานี ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์เทคโนธานี อ่านต่อ

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 813 โทรสาร: 044 224 814
E-mail: techno@sut.ac.th