ฝ่ายบริหารงานกลาง /

ฝ่ายบริหารงานกลาง

1. ฝ่ายบริหารงานกลาง (Central Administration Division : CAD) : เป็นสำนักงานกลางที่มีหน้าที่บริหารจัดการภายในเทคโนธานีแทนผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้านต่างๆ  เช่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน บริหารจัดการด้านบุคลากร ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัว  เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบริหารงานกลาง
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 813 โทรสาร: 044 224 818 ต่อ 105
E-mail: technopolis@g.sut.ac.th