สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม /

สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

3. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (Science and Innovation Park : SIP) : เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คำปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง  บริหารงานที่ทำหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 818 โทรสาร: 044 224 818 ต่อ 105
E-mail: sciencepark@g.sut.ac.th