สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม /

สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

นิยามสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

       สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน มีพื้นที่ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือคุณภาพสูง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนบริการที่สนับสนุนเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตและเพิ่มพูนผลิตภาพของบุคลากรซึ่งทำางานอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์

       สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยเอกชน สถาบันวิจัยของรัฐ และ/หรือ มหาวิทยาลัย เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยกับความต้องการของตลาด ด้วยการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และ เทคโนโลยี และการจับคู่ธุรกิจ นอกจากนี้ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมยังมีการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดยอาจผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubation) หรือกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่แยกออกจากหน่วยงานเดิม (spin-off) หรือกระบวนการอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดธุรกิจซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐาน เพิ่มขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ประยุกต์จากนิยามอุทยานวิทยาศาสตร์โดยสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks, IASP)

วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ 
พันธกิจ

     สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แบ่งการทำงานตามความรับผิดชอบออกเป็น 3 หน่วย คือ

  1.  หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  2.  หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม
  3.  หน่วยวิจัยและพัฒนา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 818 โทรสาร: 044 224 818 ต่อ 105
E-mail: sciencepark@g.sut.ac.th