บริการวิชาการสู่ชุมชน /

หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน

     หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ ที่พร้อมจะถ่ายทอดของทางมหาวิทยาลัย ลงสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบของการจัดอบรม สัมมนา ให้บริการข้อมูล การให้บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดยโครงการคลินิกเทคโนโลยี มทส. (เครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โครงการ 32 อำเภอ 32 ดอกเตอร์ มทส. เป็นต้น

บริการวิชาการสู่ชุมชน :
1. ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
2. ให้บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
4. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่