บริการอาคารและสถานที่ /

หน่วยบริการอาคารและสถานที่

     หน่วยบริการอาคารและสถานที่ : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน และจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้บริการเพื่อใช้จัดประชุมอบรมและสัมมนาและสำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณโดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ เช่น แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตรทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ และจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

  •  บริการพื้นที่สุรพัฒน์ 1

อาคารสุรพัฒน์ 1 เป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานไปรษณีย์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ รวมทั้งมีตู้กดเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ตลอดจนมีร้านค้าประกอบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาอบรมสัมมนา เช่น ร้านสะดวกซื้อ 7eleven ร้านกาแฟสด ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสำนักงานให้ผู้ประกอบการเช่าเพื่อใช้เป็นสำ นักงานบริการและแสดงสินค้า ดังนั้นจึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา การจัดค่ายวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถขอใช้บริการห้องประชุม / อบรม / สัมมนาได้โดยตรงที่หน่วยบริการอาคารและสถานที่ เทคโนธานีซึ่งท่านสามารถจัดรูปแบบห้องตามความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมีขนาดห้องให้เลือก ดังต่อไปนี้
ห้องประชุม / อบรม ขนาด 30 - 35 ที่นั่ง 2 ห้อง
ห้องประชุม / อบรม ขนาด 35 - 40 ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องประชุม / อบรม ขนาด 60 ที่นั่ง 2 ห้อง
ห้องประชุม / อบรม ขนาด 100 ที่นั่ง 2 ห้อง

 

► ระบบจองห้องออนไลน์

  • บริการพื้นที่สุรพัฒน์ 2

เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการและแสดงสินค้า สามารถรองรับได้กว่า 3,000 คน เป็นการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ซึ่งให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิ งานรับปริญญาบัตรงานนิทรรศการ 20 ปีนิทรรศน์ งานตลาดนัดหลักสูตร งานบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่สุรพัฒน์ 1

ติดต่อเจ้าหน้าที่สุรพัฒน์ 2