บริการอบรมสัมมนา /

หน่วยบริการอบรมสัมมนา

       หน่วยบริการอบรมสัมมนา : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการ จัดอบรม สัมมนา อำนวยความสะดวกกับผู้มาขอรับบริการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยประสานงานและจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านภาษา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่