บริการวิจัยและพัฒนา /

หน่วยวิจัยและพัฒนา

     หน่วยวิจัยและพัฒนา : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือด้านการทำวิจัย การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและโรงงานต้นแบบ โดยเน้นอุตสาหกรรมเกษตร ในการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้แก่ภาคเอกชน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ รวมทั้งการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับผู้ใช้เทคโนโลยี การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน การวิจัยและพัฒนาเข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่