สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ /

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

4. สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี (Academic Service Technology Adaptation Development and Transfer  : ASTAD&T) : มีภารกิจในการให้บริการจัดอบรมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การจัดประชุม สัมมนาวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางพร้อมออกหนังสือรับรอง การจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การบริการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ด้วย วทน.

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 820 โทรสาร: 044 224 814
E-mail: techno@sut.ac.th