สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ /

สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

หลักการและลักษณะงาน : เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 6 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน
2. หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย 
3. หน่วยบริการอบรมสัมมนา
4. หน่วยบริการแปลและล่าม 
5. หน่วยบริการค่ายเยาวชน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 840 โทรสาร: 044 224 814
E-mail: techno@sut.ac.th