บริการแหล่งเรียนรู้สิรินธร /

บริการแหล่งเรียนรู้สิรินธรลักษณะการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

1. ให้บริการเยี่ยมชม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป
2. ให้บริการนำชมนิทรรศการแก่ประชาชนที่สนใจเป็นหมู่คณะ
3. ให้บริการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น
4. ให้บริการฝึกงาน จัดฝึกอบรมวิทยากร ให้กับนักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

1. เมืองจราจรจำลอง
2. สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
4. ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
5. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
6. อาคารกาญจนาภิเษก
7. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี

เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์เวลา09.00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อจองวัน – เวลาเข้าชม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 850   โทรสาร: 044 224 814
E-mail: slp_tn@g.sut.ac.th