บริการทรัพย์สินทางปัญญา /

บริการทรัพย์สินทางปัญญา

     ทำหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลภายนอก และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     โทรศัพท์ : 0-4422-4949, 0-4422-4825
     เว็บไซต์ : http://ipmo.sut.ac.th/

 
    สืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php

  

ติดต่อเจ้าหน้าที่