ประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย /

หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย

       หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทยต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตลอดจนรวบรวมผลงานโครงการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา รวมถึงประวัติและผลงานคณาจารย์ บุคลากร ในการขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะฯ ประสานการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ และเอกชน เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

บริการที่ปรึกษาไทย :
1.ประสานงานความร่วมมือในการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
2.รวบรวมประวัติและผลงานคณาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
3.ประสานการจัดทำข้อเสนอเพื่อเข้ารับเป็นที่ปรึกษาภายใต้โครงการของภาครัฐ