โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี /

โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี

 

 

ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

 
 
 
 

รองประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

 


อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

 
 
 
 

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน
และวิสาหกิจ

 


ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

 
 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  


ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล


ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา


นายชัชวาล วงศ์จร

     


นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ


ดร.อัมรินทร์ ดรัณภพ


 
 
 
  คณะกรรมการภายใน  

คณบดีสำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.พรศิริ จงกล

 

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
 

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล
 

คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.นสพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

รศ.ดร.ระพี อูทเคอ

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล


 

คณบดีสำนักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

 

 

 

คณบดีสำนักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

คณบดีสำนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์

คณบดีสำนักวิชา

แพทยศาสตร์

รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ

     

 

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการเทคโนธานี

อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร


รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา