บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม /

บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม

บ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
         - บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย – ภาครัฐ และภาคเอกชน หรือการจ้างหน่วยงานวิจัยของรัฐให้ทำการวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของภาคเอกชน
         - บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และให้คำปรึกษาเฉพาะทาง เช่น ด้านการตลาด การประกอบธุรกิจ ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
         - บริการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเชิงเทคนิค และการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
         - การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ หรือนำไปดำเนินการวิจัยต่อยอด และการจัดให้มีสถานที่สำหรับการอบรมและสาธิตเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และนำเทคโนโลยีไปพัฒนาชุมชน
         - บริการในด้านสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย โดยให้เอกชนมาใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำวิจัยและพัฒนา โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุน

       กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขนส่ง
• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ติดต่อเจ้าหน้าที่