สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร /

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

หลักการและลักษณะงาน : อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นหลังจากการจัดแสดงนิทรรศการในงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกปี 2538 (World Tech’95) ซึ่งอาคารกาญจนาภิเษกและอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ยังคงเปิดให้บริการตลอดมา ต่อมามีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากผลงานความสนใจของคณาจารย์กลุ่มต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ “อุทยานการเรียนรู้สิรินธร” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร พรรณไม้ แมลงกับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน เทคโนโลยีต้นแบบ เกษตรอินทรีย์ อันรวมถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร : ปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่รองรับการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าเยี่ยมชม ดังนี้

1. เมืองจราจรจำลอง
2. สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ
4. ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
5. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
6. สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี
7. อาคารกาญจนาภิเษก

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อจองวัน – เวลาเข้าชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 850 โทรสาร: 044 224 814
E-mail: slp_tn@g.sut.ac.th