ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา /

ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

5. ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Innovation & Intellectual Property Management Division : IIPM) เป็นสำนักงานที่บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม จดทะเบียนเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรหรือหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงการเป็นตัวกลางในการประสานและเจรจาต่อรองภาคเอกชนที่สนใจผลงานวิจัย การประชาสัมพันธ์งานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบริหารนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 825 
E-mail: technopolis_tlo@g.sut.ac.th