บริการห้องปฏิบัติการ /

บริการทางห้องปฏิบัติการ

        งานบริการทางห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นศูนย์กลางการบริการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัยที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วิจัยระดับสูง เช่น HPLC, GC-MS, ICP-MS-OES, SEM, TEM, NMR เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางห้องปฎิบัติการ บริการทดสอบทางวัสดุ ทดสอบทางการเกษตร วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา เคมี กายภาพ เป็นต้นติดต่อเจ้าหน้าที่