ประชาสัมพันธ์ /

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2561

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2561

         เทคโนธานี ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป.59– 028 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบริการวิชาการให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

        1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
        2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
        3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

กำหนดการอบรม ประจำปี 2561 (Public training)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

สมัคร/เปิดรับ

รุ่นที่ 1

3 - 4 พ.ค.61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 2

21-22 มิ.ย. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 3

2-3 ส.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 4

11-12 ต.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส. 30

รุ่นที่ 5

29-30 พ.ย. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส. 30


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

สมัคร/เปิดรับ

รุ่นที่ 1

14-15 มิ.ย. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 2

19-20 ก.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 3

13-14 ก.ย. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

 มทส.

30

รุ่นที่ 4 29-30 ต.ค. 61 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

 มทส.

30
รุ่นที่ 5 13-14 ธ.ค. 61 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ มทส.

30

     
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

สมัครอบรม

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

สมัคร/เปิดรับ

รุ่นที่ 1

24-25 พ.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 2

12-13 ก.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 3

23-24 ส.ค. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30

รุ่นที่ 4

27-28 ก.ย. 61

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

มทส.

30
รุ่นที่ 5 15-16 พ.ย. 61 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ  มทส.

30

รุ่นที่ 6 20-21 ธ.ค. 61 ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ มทส.

30

 

**สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการก่อนการอบรม**

จำนวนที่รับและค่าลงทะเบียน
 จำนวนที่รับสมัคร : รุ่นละ 20 ท่านขึ้นไป   
 ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท (ราคานี้รวมค่าวิทยากร/คู่มืออบรม/วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน/  อาหารว่าง)**แต่ไม่รวมค่าที่พัก**
หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน เทคโนธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน /
หรือ ยกเลิกกากรอบรมในรุ่นนั้น ๆ และจะแจ้งให้ทางบริษัทที่สมัครทราบภายใน 3 วัน
ก่อนวันอบรม

 
สถานที่อบรม
 อบรม ณ เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


 การชำระเงินค่าสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
 
สามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารได้ที่
 1.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ชื่อบัญชี : มทส. เทคโนธานี- รายรับ เลขที่บัญชี  980-2-88305-0
 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ชื่อบัญชี : มทส. เทคโนธานี- รายรับ เลขที่บัญชี  707-2-23218-0
  หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% 
 3. สำหรับผู้สมัครที่โอนค่าอบรมแล้ว ขอความกรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน
 ทางอีเมล์ Wasutha@sut.ac.th หรือส่ง FAX : 0-4422-4814 
เพื่อแจ้งยืนยัน
 กับทางเจ้าหน้าที่
มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่าน
**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้หากแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการอบรม 7วันทำการ จะสามารถเลื่อนการอบรมเป็นรุ่นถัดไปได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด**

วิทยากร : อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

การอบรมนอกสถานที่  (Inhouse training)
ค่าใช้จ่าย : 25,000 บาท จำนวนไม่เกิน 20 คน (คนที่ 21 - 30 เพิ่มคนละ 500 บาท)
(ทั้งนี้ราคาไม่รวมค่าเดินทางและที่พักของวิทยากรและเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาการอบรม : อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง 
สถานที่อบรม : ณ สถานประกอบการ
เอกสารที่จะได้รับ : เทคโนธานีจัดเตรียมหนังสือคู่มือการอบรม/เอกสารการอบรมจากวิทยากร/กระเป๋าผ้ารักษ์โลกร้อน

วุฒิบัตร
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม 12 ชั่วโมง จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกคน
-------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจัดอบรม ติดต่อได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810,0-4422-4821โทรสาร 0-4422-4814
ผู้ประสานงาน  : คุณวสุธา คำกุ้ม
E-mail : wasutha@sut.ac.th      


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม