ข่าว /

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2560

การอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี 2560

         เทคโนธานี ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักสูตรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทะเบียนเลขที่ จป.59– 028 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อบริการวิชาการให้กับสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

        1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
        2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
        3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

กำหนดการอบรม ประจำปี 2560 (Public training)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร

ระดับ

กำหนดการ

สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

รุ่นที่ 1

หัวหน้างาน

20–21 เม.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 2

หัวหน้างาน

15–16 มิ.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 3

หัวหน้างาน

24-25  ส.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 4

หัวหน้างาน

12–13 ต.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 5

หัวหน้างาน

14-15 ธ.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

      
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

หลักสูตร

ระดับ

กำหนดการ

สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

รุ่นที่ 1

บริหาร

18-19 พ.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 2

บริหาร

20-21 ก.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 3

บริหาร

21-22 ก.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 4

บริหาร

16-17 พ.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

     
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตร

กำหนดการ

สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัคร

สถานที่อบรม

รุ่นที่ 1

27-28 เม.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 2

22-23 มิ.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 3

14-15 ก.ย. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 4

19-20 ต.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

รุ่นที่ 5

21-22 ธ.ค. 60

>>ลงทะเบียน<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

มทส.

**สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการก่อนการอบรม**

จำนวนที่รับและค่าลงทะเบียน
 จำนวนที่รับสมัคร : รุ่นละ 20 ท่านขึ้นไป   
 ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท (ราคานี้รวมค่าวิทยากร/คู่มืออบรม/วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน/  อาหารว่าง)**แต่ไม่รวมค่าที่พัก**
หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน เทคโนธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน /
หรือ ยกเลิกกากรอบรมในรุ่นนั้น ๆ และจะแจ้งให้ทางบริษัทที่สมัครทราบภายใน 3 วัน
ก่อนวันอบรม

 
สถานที่อบรม
 อบรม ณ เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


 การชำระเงินค่าสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร
 
สามารถชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารได้ที่
 1.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ชื่อบัญชี : มทส. เทคโนธานี- รายรับ เลขที่บัญชี  980-2-88305-0
 2.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 ชื่อบัญชี : มทส. เทคโนธานี- รายรับ เลขที่บัญชี  707-2-23218-0
  หมายเหตุ : 
 1. มหาวิทยาลัยไม่อยู่ในข่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% 
 3. สำหรับผู้สมัครที่โอนค่าอบรมแล้ว ขอความกรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน
 ทางอีเมล์ Wasutha@sut.ac.th หรือส่ง FAX : 0-4422-4814 
เพื่อแจ้งยืนยัน
 กับทางเจ้าหน้าที่
มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งของท่าน
**ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้หากแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการอบรม 7วันทำการ จะสามารถเลื่อนการอบรมเป็นรุ่นถัดไปได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด**

วิทยากร
วิทยากร : อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นวิทยากรกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

การอบรมนอกสถานที่  (Inhouse training)
ค่าใช้จ่าย : 25,000 บาท จำนวนไม่เกิน 20 คน (คนที่ 21 - 30 เพิ่มคนละ 500 บาท)
(ทั้งนี้ราคาไม่รวมค่าเดินทางและที่พักของวิทยากรและเจ้าหน้าที่)

ระยะเวลาการอบรม : อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง 
สถานที่อบรม : ณ สถานประกอบการ
เอกสารที่จะได้รับ : เทคโนธานีจัดเตรียมหนังสือคู่มือการอบรม/เอกสารการอบรมจากวิทยากร/กระเป๋าผ้ารักษ์โลกร้อน

วุฒิบัตร
ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม 12 ชั่วโมง จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทุกคน
-------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจัดอบรม ติดต่อได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810,0-4422-4821โทรสาร 0-4422-4814
ผู้ประสานงาน  : คุณวสุธา คำกุ้ม
E-mail : wasutha@sut.ac.th      


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม