ข่าว /

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX CRITERIA) ระดับข้อกำหนดโดยรวม (OVERALL )

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX CRITERIA) ระดับข้อกำหนดโดยรวม (OVERALL )

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จัดอบรมหลักสูตร : ''เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ข้อกำหนดโดยรวม (Overall)'' 


         

    ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น ช่วยปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถและผลลัพธ์ให้ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจและบริหารจัดการผลการดำเนินงานของสถาบัน สถาบันการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดดสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยได้นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบันการศึกษาของไทยสถาบันการศึกษาที่ใช้เกณฑ์นี้หมายรวมถึงมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ ส่วนงาน และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ สามารถใช้กรอบคำถามของเกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ค้นหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดำเนินงาน และทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่สถาบันต้องการ โดยไม่ขึ้นกับขนาด ลักษณะของสถาบัน ระดับพัฒนา หรือคะแนนจากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถาบันการศึกษาได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันท่านอยู่ในตำแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด
วิทยากร : 
       1.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ  พีรวุฒิ 
          อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ผลักดันให้โรงพยาบาลได้รับ“รางวัลการ                           บริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality   Class - TQC) ประจำปี 2550 และคณบดีคณะ                      แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ 
            ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ, ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประกันคุณภาพ:                             TQA Assessor(2551-ปัจจุบัน) และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วันที่     : 8-10 พฤศจิกายน 2560 
เวลา     : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่   : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 
หัวข้อการจัดอบรม :  
              - หัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศและค่านิยม 11 ประการ”
              - หัวข้อ “โครงร่างองค์กร”
                                   • “หมวด 1 การนำองค์กร”
                                   • “หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์”
                                   • “หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้เรียน”
                                   • “หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้”
                                   • “หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร”
                                   • “หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ”
                                   • “หมวด 7 การมุ่งเน้นผลลัพธ์”
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน
        1. รับสมัครออนไลน  >>ลงทะเบียน<< รับจำนวน 100 ที่นั่ง เท่านั้น!!!!!!  
                       >>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน<<< 
        2. สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารได้ที่

         3. สงชื่อ - นามสกุลและหลักฐานการชำระเงิน(ระบบชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน)
             ส่งมาทาง E-mail: tatd@sut.ac.th
        4. รับใบเสร็จรับเงินในวันฝกอบรม

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

 จำนวน ค่าสมัคร


สมัคร 1 คน

6,600 บาท


      สมัครแบบกลุ่ม 3 คน (ต่อ 1 สถาบัน)         

     
         17,820 บาท (ส่วนลด 10%)      

                       (บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลด 10%)

หมายเหตุ :    
      * ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      * ผู้เข้าฝึกอบรมจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามระเบียบของต้นสังกัด
      * กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมต่ำกว่าเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก               กำหนดการฝึกอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน  
      * ค่าสมัครแบบกลุ่ม 3 คน ต่อ 1 สถาบัน

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงและการเดินทาง
       -  โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา 
       -  โรงแรม ซิตี้ พาร์ค 
       -  โรงแรม เค.เอส. พาวิลเลี่ยน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์0-4422-4820   โทรสาร0-4422-4810
E-mail: tatd@sut.ac.th  
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิมพ์พิศา ยิ่งนอก   โทรศัพท์ :  095-6094645

 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม