ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 6/2561

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 6/2561

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL
ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะการฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนนสอบ TOEFL มีความสำคัญมากเพราะใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL

การสอบ TOEFL เหมาะสำหรับใคร/ใช้ทำอะไรได้บ้าง การสอบ TOEFLเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งผลสอบสามารถนำไปใช้เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับ และใช้ผลสอบ TOEFL ITP นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา และสำหรับเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที  (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

ผลสอบ

Raw
Score Range

Section 1
Converted Score

Section 2
Converted Score

Section 3
Converted Score

48-50

64-68

 

65-67

45-47

61-63

 

61-63

42-44

58-60

 

58-60

39-41

55-57

 

56-58

36-38

53-55

63-68

54-56

33-35

51-53

59-61

53-54

30-32

50-51

56-58

51-52

27-29

48-49

53-55

49-51

24-26

47-48

50-52

48-49

21-23

45-46

48-49

45-47

18-20

43-44

45-47

43-45

15-17

41-42

42-44

39-42

12-14

37-40

39-42

32-37

9-11

33-35

34-38

31

6-8

31-32

31

31

0-5

31

31

31

วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score
เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน
Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน 
Section 3 จะได้ 51 คะแนน จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3
จะเป็น TOEFL Score ของท่าน ตัวอย่าง  ((50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523

กำหนดการสอบ TOEFL ITP

 

 

ครั้งที่สอบ

เปิด-ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันสอบ

ชำระเงินวันที่นี้เท่านั้น

สมัครสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

1/2561

1 ก.ย.- 16 ต.ค. 60

24 ต.ค. 60

28 ต.ค. 60

17 ต.ค. 60

ปิดการรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

2/2561

31 ต.ค.- 30 พ.ย.60

4 ธ.ค. 60

16 ธ.ค. 60

1 ธ.ค. 60

ปิดการรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

3/2561

19 ธ.ค. 60 -31 ม.ค.61

5 ก.พ. 61

17 ก.พ. 61

1 ก.พ.61

ปิดการรับสมัคร 

รายชื่อผู้สมัคร

4/2561

13 มี.ค. - 9 เม.ย.61

18 เม.ย. 61

28 เม.ย. 61

10 เม.ย.61

ปิดการรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

5/2561

4 พ.ค - 4 มิ.ย. 61

11 มิ.ย. 61

23 มิ.ย. 61

5 มิ.ย. 61  

เปิดการรับสมัคร 

รายชื่อผู้สมัคร

6/2561

29 มิ.ย. - 13 ส.ค. 61

20 ส.ค. 61

25 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

เปิดการรับสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

 

วลาและสถานที่สอบ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลาสอบ 10.00 – 12.30 น.
ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัตราค่าสมัครสอบ   
- นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ราคา 1,500 บาท  
- นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. 1,400 บาท 

- นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1,400 บาท

 เอกสารในการสมัคร   

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

การสมัครและการชำระเงิน
สมัครออนไลน์ และชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร     
" พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาที่    
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com

พร้อมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ที่เบอร์ 0-4422-4810 "
**ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่ชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ**

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสอบ เพื่อแสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
* นักเรียน / นักศึกษา : นำบัตรนักเรียน, บัตรนักศึกษา (กรณีบัตรหายให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาแทน) และนำบัตรประชาชน/ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ตัวจริงมาด้วย
* บุคคลทั่วไป : นำบัตรประชาชน/ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ตัวจริงมาด้วย

!!หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ !!

หมายเหตุ: 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (20 คนขึ้นไป) และสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในกรณีที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาสอบไม่ได้ สำหรับผู้ที่โทรแจ้งเลื่อนการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ 3 วัน จะให้สิทธิ์ในการเลื่อนสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
2. ขอความกรุณาผู้สมัครสอบทำการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้วก่อนทำการสอบ 5 วันทำการ จึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810   โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม