ข่าว /

Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ลักษณะของโครงการ

 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L*) และต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยองค์กร (R&D) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน

2. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ : โครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L*) จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะในส่วนของค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษา) และงบประมาณชดเชยการเคลื่อนย้ายบุคลากรให้กับสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

 

สนับสนุนงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 500,000 บาท/โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

            1. ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

            2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์และทดสอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

 

ลงทะเบียนนักวิจัยและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

http://203.151.187.32/tm3/talentmobility/public/

ดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มได้ที่ 
https://goo.gl/tmux1R

 

สกอ. ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

 

ขอให้นำส่งข้อเสนอโครงการมายังศูนย์อำนวยความสะดวก (TM Clearing House)

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุล / นางสาวจินต์จุฑา จิตรีศัพท์

ผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

e-mail : sut.talentmobility@gmail.com

โทรศัพท์ : 044-224818

โทรสาร : 044-224814


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม