ข่าว /

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย (Testing Laboratory and Research Center) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านต่างๆ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้บริการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ขอรับบริการจากภายนอก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป และผู้ขอรับบริการภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยบริการที่หลากหลาย อาทิ

 • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • บริการวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีและชีวเคมี
 • บริการวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • บริการตรวจคุณภาพนม
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ
 • บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • บริการวิเคราะห์ทางการเกษตร
 • บริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
 • บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริการทดสอบด้วยเครื่องมือชั้นสูง เช่น HPLC, GC-MS, NMR, ICP-MS, XRD, XRF, CHNS, SEM, TEMเป็นต้น
 • บริการสอบเทียบเครื่องมือ
 • บริการทดสอบมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม รวมทั้งบริการห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการภาคการเกษตรและปศุสัตว์

รับส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์คณภาพน้ำ 25% สำหรับผู้ประกอบการภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ(LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3313-4
อีเมล์ : lsu@sut.ac.th

 

LINE : @lsu_sut

 

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม