ข่าว /

เทคโนธานี ปิดรับสมัครและชำระเงินสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 9/2562

เทคโนธานี ปิดรับสมัครและชำระเงินสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 9/2562

กรุณาอ่านรายละเอียด

และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

***โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

Register / สมัครสอบ ครั้งที่ 9/2562 คลิกที่นี่    (ขณะนี้มีผู้ชำระเงินแล้วจำนวน   200   คน)
  
ระบบปิดรับสมัครและชำระเงินเมื่อ เวลา 14.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2562  

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (Check the list of candidates)

 

กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.


หมายเหตุ :

1. หากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน 

ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

2. สามารถรับผลคะแนนสอบได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ

(ที่ห้อง 119 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)

3. การสอบในสถานะ Student บัตรนักศึกษาผู้สอบจะต้องไม่หมดอายุจนถึงวันที่สอบจึงจะสามารถเข้าสอบได้
หากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC สำหรับการสมัครงานแนะนำสมัครสอบ
ในนามบุคคลทั่วไปซึ่งจะมีผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบในเอกสารผลการสอบ

 
4. รับสมัครรอบละ 120 คนเท่านั้น นับสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
 
หากครบจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว ขออนุญาตปิดรับสมัครทันทีในรุ่นนั้น ๆ
 
5. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณีที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาเข้าสอบไม่ได้
 
6. การสอบ TOEIC จะต้องเว้นระยะห่าง 5 วันจึงจะสามารถสมัครสอบครั้งต่อไปได้
 
7. จำนวนผู้ชำระเงิน ระบบจะอัพเดตทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
8. อีเมลตอบกลับการยืนยันชำระเงินจะได้รับ 1-2 วันหลังจากวันที่แจ้ง (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ Student / Staff อย่างน้อย 30 ที่ในแต่ละรอบการจัดสอบ
 
 
 
Notice : 
1. If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone and will and will tell more information later.
 
2. The test result will available 7 days after the test.
Please receive the test result at Room 119, Surapat 1 (Technopolis), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
3. If the student are going to graduated the semester course and want to apply the job. We recommended to register the TOEIC TEST as PERSONAL test which has picture of test taker on the test report (Most of companies required the personal test.)
 
4. The registration will be closed prior date, if the number of test takers are full. Please register next time.
 
5. No refund of fare at all causes.
 

 

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน    :      เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา :      เริ่มลงทะเบียน 09.00 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 13.00  น.
สถานที่ :  ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 (80 คน)  และ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (120 คน)
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
 
 
Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 14 September 2019
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 13.00 hr.
Place    :    Room Suranaree on 2nd floor, Surasamanakhan, Suranaree University of Technology.
The test result will available 7 days after the test. Please receive the test result at Room 119, Surapat 1 (Technopolis), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4821
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม