ข่าว /

เปิดรับสมัคร! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ รอบ 2/64

เปิดรับสมัคร! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ รอบ 2/64

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น
หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

สมัครและชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. - 8 พ.ย. 63 
หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดทันที

รับจำนวนรอบละ 70 คนเท่านั้น (นับเฉพาะผู้ที่ชำระเงินเท่านั้น)

►โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

รอบอบรม วันที่อบรม เวลา จำนวนผู้มีสิทธิ์
เข้าอบรม
รอบ 2/64 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 09.00 - 15.00 น. 51

ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน รอบ 2/64      51     คน) update เวลา 10.25 วันที่ 22/10/63 

สมัครเข้าร่วมอบรม >Click<

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน >Click<
 

หมายเหตุ: การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

- สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร หรือมากกว่า 1 ประเภท
- หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน และขาดไม่เกิน 1 ปี
- หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ นี้ได้
- หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง 2 หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป
- หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม
- ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม
- หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมภายใน 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ 1 ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 044-224810     Line@ : @asp2018


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม