ข่าว /

Open Now! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64

Open Now! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 4/64

กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินมาแล้วเท่านั้น
หากมีส่งหลักฐานการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. - 1 พ.ค. 64

อบรมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 310 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น.

ระยะเวลาการอบรม :
- สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถ  อบรมเวลา 09.00 - 15.00 น. (จำนวน 5 ชั่วโมง)
- สำหรับผู้ต่อใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่ขาดไม่เกิน 1 ปี)  อบรมเวลา 09.00 - 10.00 น. (จำนวน 1 ชั่วโมง)
- สำหรับผู้ต่อใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี)  อบรมเวลา 09.00 - 11.00 น. (จำนวน 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุการอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

 สมัครเข้าร่วมอบรมรอบ 4/64  >>คลิ๊กที่นี่<<

✎ ส่งหลักฐานการชำระเงิน >>คลิ๊กที่นี่<<

►โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

(ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน รอบ 4/64       26      คน) update เวลา 09.32 วันที่ 07/04/64 

  

  ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน >>คลิ๊กที่นี่<<  

  

เงื่อนไขการสมัคร
• สามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร หรือมากกว่า 1 ประเภท
• หลักสูตรที่ 1 การขอรับใบอนุญาตขับขี่ (รถส่วนบุคคล) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถเท่านั้น
• หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ (รถส่วนบุคคล) สามารถเข้ารับการอบรมได้เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น
• หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่  (รถส่วนบุคคล) สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน 
• หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ กรณีใบขับขี่ขาดไม่เกิน 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
• หลักสูตรที่ 2 การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ กรณีใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
• หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีทั้ง 2 หลักสูตร จะต้องนำหนังสือรับรองการผ่านการอบรมไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด(ทุกจังหวัด) เพื่อขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถตามลำดับขั้นตอนต่อไป
• หนังสือรับรองการผ่านการอบรมมีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อบรม
• ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่ทางผู้จัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม
• หากผู้อบรมประสงค์เลื่อนวันเข้าอบรม กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเลื่อนการอบรมเพียงท่านละ 1 ครั้ง หากท่านใดมิแจ้งความประสงค์ฯ ทางผู้จัดจะถือว่าผู้เข้าอบรมสละสิทธิ์การเข้าอบรมในครั้งนั้น ๆ
• หากจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางผู้จัดขอเลื่อนการอบรมไปยังรุ่นถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 044-224810     Line@ : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม