ข่าว /

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) 

 

1. หลักสูตรการเงิน (Financial Literacy (SET))

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตรการเงิน <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร รหัสTN_ชื่อ_นามสกุล >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

2. หลักสูตรการเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (Digital Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> คู่มือการเข้าเรียน <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Digital Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร  >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Language Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง (เลือกเรียนจากทั้งหมด 8 รายวิชา)

     1. ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  (Ready English) 10 ชม.

     2. ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English) 10 ชม.

     3. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม (English for Hotel Business) 5 ชม.

     4. ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา  (Academic Reading and Writing English for  Graduate Program)  (15 ชม.)

     5. ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ  (Describing figures in English) (10 ชม.)

     6. ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office) (8 ชม.)

     7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) (10 ชม.) 

     8. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life) (24 ชม.)

ตรวจสอบ Username ได้ที่ : >> คลิก <<

>> คู่มือการเข้าเรียน โปรดอ่านให้ละเอียด<<
>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Language Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

4. หลักสูตรการทำงานในสังคมแบบมีส่วนร่วม (Social Literacy)

ชั่วโมงการเรียนรู้ : 20 ชั่วโมง

     1. การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (6 ชม.)
     2. การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (6 ชม.)
     3. จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน (8 ชม.)

ตรวจสอบ Username ได้ที่ : >> คลิก <<

>> คู่มือการเข้าเรียน โปรดอ่านให้ละเอียด<<
>> เข้าเรียนคลิกที่นี่ <<

>> ส่งหลักฐานการเรียน หลักสูตร Social Literacy <<

หมายเหตุ : ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์วุฒิบัตร >> TN-00010_ชื่อ_นามสกุล.pdf <<
กำหนดให้เป็นประเภทไฟล์ PDF เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม