ข่าว /

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มด้วยโปรแกรม LabVIEW

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มด้วยโปรแกรม LabVIEW

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ

เข้าร่วมการอบรม โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ Brain Power Skill Up

 

หลักสูตรการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มด้วยโปรแกรม LabVIEW

ประกาศเลื่อนการอบรมหลักสูตร LabVIEW
เป็นวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 และ 17 - 18 กรกฎาคม 2564

จากเดิม :  ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564 (แบบปฏิบัติการและ Workshop) 
และ 12 - 13 มิถุนายน 2564 (แบบปฏิบัติการและ Workshop)
**อัพเดตเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สถานที่อบรม : Co-Working Space เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดอบรม : 1 รุ่น รับจำนวนจำกัด 30 คน / รุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้ประกอบทางการเกษตร

>>สมัครอบรมคลิกที่นี่ (ยังเปิดรับสมัคร)<<

>>ตรวจสอบสถานะการสมัคร<<

>ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม LabVIEW (รายชื่อผู้สมัครรอบแรก)<

 
 
 
 

>ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม<

วิธีการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. สมัครออนไลน์ในเว็บไซต์
2. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม และให้ผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรอง
3. แนบหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมที่เซ็นต์รับรองแล้ว พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน ในลิ้งก์ตอบกลับที่ได้รับทางอีเมลภายในเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ
1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
2. หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด โดยไม่แจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยอย่างเป็นทางการต่อผู้จัดฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมครั้งต่อไป และจะมีหนังสือแจ้งรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องแนบหนังสือรับรองฉบับนี้ พร้อมกับหลักฐานการจดทะเบียน (ของบริษัทหรือหน่วยงานกับภาครัฐ เช่น ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนนิติบุคคล, ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในลิ้งก์รับสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 , Line Add : @asp2020
website : www.technopolis.sut.ac.th
E-mail : tatd@g.sut.ac.th

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม