ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบที่ 13/65

การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบที่ 13/65

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
• ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที (1 ชั่วโมง)
• ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
• ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
• ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
• ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน

กำหนดการสอบ CEFR ประจำปี 2565 >>คลิก<<

**เรียน ผู้สอบทราบ หากสถานการณ์ก่อนวันสอบมีการแพร่กระจายของ COVID-19 เป็นวงกว้างหรือคลี่คลายลง ทางศูนย์สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าสอบหรือรูปแบบการสอบ  ขอให้ผู้สอบติดตามตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ และปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสอบศูนย์สอบจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเพจเทคโนธานี** 


โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!

การสอบเป็นรูปแบบ ON-Site ** 

สำหรับผู้สอบ CEFR  แบบ ON-SITE ให้ปฏิบัติตาม ดังนี้
1. อ่านข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ CEFR อย่างละเอียดและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด!!*
2. แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ (สามารถใช้ชุดตรวจด้วยตนเองได้ โดยเมื่อตรวจเสร็จให้เขียน ชื่อ-นามสกุล วันที่และเวลาตรวจ ลงบนชุดตรวจ พร้อมใส่ถุงซิปล็อคให้เรียบร้อย และแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน)

3. กฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในการเข้าสอบ (โปรดติดตามข่าวสารหากมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง)
4. ผู้สอบที่เข้าห้องช้าเกินกว่ากำหนดเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี

5. ในกรณีที่สมัครสอบแล้วไม่สามารถมาเข้าสอบได้หรือไม่ประสงค์สอบแล้ว ศูนย์สอบจะถือว่าผู้สอบสละสิทธิ์ในการสอบโดยอัตโนมัติและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้


การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (CEFR) รอบ 13/65

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันสอบ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
   • รอบ 1 : เวลาสอบ 09.00 - 10.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 น.
   • รอบ 2 : เวลาสอบ 11.00 - 12.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 10.00 - 10.30 น.
   • รอบ 3 : เวลาสอบ 13.00 - 14.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 12.00 - 12.30 น.
   • รอบ 4 : เวลาสอบ 15.00 - 16.00 น.  ลงทะเบียน เวลา 14.00 - 14.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 305 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อุปกรณ์/เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ : 
1. คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค (์Notebook)
2. หูฟัง 
3. ผลตรวจ RT-PCR, ATK ผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนสอบ หากไม่มีผลการตรวจ COVID-19 ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบทุกกรณี


เงื่อนไขการสมัครสอบ :

1. ขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีกเมลแล้วเท่านั้น หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนหรือมีผู้ส่งหลักฐานครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที ทั้งนี้หากชำระเงินโดยไม่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบศูนย์สอบขอตัดสิทธิ์ที่นั่งของท่านให้กับผู้อื่นที่ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน
*2. โปรดอ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ CEFR อย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด!! หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องสอบทุกกรณีและถือว่าผู้สอบใช้สิทธ์ในการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
*3. ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ CEFR >>คลิ๊กที่นี่<<

*4. ผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาหลังจากที่ระบบปิดรับสมัครหรือสถานะผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวน จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
*5. ผู้สอบไม่สามารถเลือกเวลาสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้
6. หากผู้สอบต้องการเลื่อนสอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 7 วัน (การรับแจ้งคำร้องขอเลื่อนสอบจะสามารถแจ้งได้เพียงวัน-เวลา ทำการราชการเท่านั้น)
*7. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร หากพบผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่กำหนดทางศูนย์สอบขออนุญาตตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านทุกกรณี
8. ทางศูนย์สอบไม่รับการจองที่นั่งล่วงหน้า ผู้สอบทุกท่านจะได้สิทธิ์การลงทะเบียนพร้อมกันตามวัน-เวลาที่กำหนด


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบในเดือน มิ.ย. 65 จะต้องชำระเงินภายในวันที่ 1 ก.ค. 65 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่นั่งสอบ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบในเดือน ก.ค. 65 (ที่นั่งสำรอง) จะต้องชำระเงินภายในวันที่ 3 ก.ค. 65

 

สมัครสอบ CEFR รอบ 13/65 >>Click<<

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงิน >>Click<<

 


► เงื่อนไขการชำระเงิน :
1.ไม่อนุญาตให้ผู้สอบชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร หากพบผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาก่อนวัน-เวลาที่กำหนดทางศูนย์สอบขออนุญาตตัดสิทธิ์การลงทะเบียนของท่านทุกกรณี
2. เจ้าหน้าที่จะนับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีเมลแล้วเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนขอสละสิทธิ์ที่นั่งของท่านให้กับผู้อืน และตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนดำเนินการชำระเงิน
3. ตรวจสอบสถานะจำนวนผู้ที่ชำระเงินก่อนทำการโอนเงินเข้ามาบัญชีของทางศูนย์สอบทุกครั้ง ผู้สอบที่ชำระเงินเข้ามาหลังจากที่ระบบปิดรับสมัครหรือสถานะผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวน จะไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. หากมีผู้ส่งหลักฐานครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
6. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการอัพเดทสถานะของผู้ชำระเงิน
7. เจ้าหน้าที่จะอัพเดทสถานะวันและเวลาทำการเท่านั้น (เวลา 08.30-16.30 น.)

ขณะนี้มีส่งหลักฐานชำระเงิน
จำนวน     125     คน
(อัพเดทข้อมูลวันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 09.55 น.)

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821 Line@ : @asp2020
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.) 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม