ประชาสัมพันธ์ /

บริการวิเคราะห์ดิน Soil Testing

บริการวิเคราะห์ดิน Soil Testing

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริการวิเคราะห์ดิน
Soil Testing
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้บริการวิเคราะห์ดิน ดังนี้
::  ธาตุอาหารหลัก N P K
::  ธาตุอาหารรองต่างๆ
::  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  อินทรีย์วัตถุ (OM)  เนื้อดิน (Soil Texture)
 
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม