หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

 • 25 ก.พ. 2566
 • Online
 • 32/100

หมายเหตุ :

- โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง

- หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า

- ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

เปิดรับสมัครอบรม

"หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์)"

 

>>วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. 

>>สถานที่จัดอบรม : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

>>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2566

>>ค่าสมัครอบรม : 250 บาท

>>รับจำนวน : 100 คน/รุ่น

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

 

จากนั้น Upload เอกสารดังต่อไปนี้ในระบบที่ท่านสมัคร
 - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน หรือ สลิปการโอนเงิน
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

***โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์ 

http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;  >>คลิกที่นี่<<

 

**หมายเหตุ :

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

- หากต้องการเลื่อน โปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงรอบการอบรม

ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

25 ก.พ. 2566


วันที่รับสมัคร

23 ม.ค. 2566 - 21 ก.พ. 2566


วันที่ชำระเงิน

23 ม.ค. 2566 - 21 ก.พ. 2566ราคา

 • ผู้สัมผัสอาหาร (250 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นางสาว กรรณิกา ทานกระโทก
 2. นาง สุจิตรา สายสุวรรณ
 3. นางสาว ภิริษา ชูขุนทด
 4. นางสาว วลัยทิพย์ อินทร์ภิรมย์
 5. นาย ประสิทธิชัย ทิพมณี
 6. นางสาว ทิวาภรณ์ ปักเขทานัง
 7. นางสาว ธนิษฐา พิเชียรวิไล
 8. นาง บุณยรัตน์ ศรีสวัสดิ์
 9. นาย วสัน พูลศิริ
 10. นางสาว กันต์ภัสสรณ์ รัตนเพ็ชร
 11. นาง จำนงค์ เขียนพลกรัง
 12. นาง อารีวรรณ หอมสูงเนิน
 13. นาย กนกพล เจือจันทร์
 14. นางสาว สุกันยา หาวันนา
 15. นางสาว พจมาลย์ พิทักรักษา
 16. นางสาว อรัญญา อุดมกิตติพร
 17. นาง ปิยาภรณ์ กองศักดิ์
 18. นาง พูนทรัพย์ แม๊กพิมาย
 19. นาง รุ้งลาวัลย์ วาดไธสง
 20. นาง พิศมัย ชั่งหนอง
 21. นาง ธนาพร ศรจิตต์
 22. นางสาว ศรีปทุม แดงผ่องศรี
 23. นาง พีรดา ค่าโค
 24. นางสาว สมปอง กรินทร์
 25. นางสาว เบญจวรรณ ปัตบุศย์
 26. นาง พิษสมัย ปราสัย
 27. น.ส นิด เหลามี


สถานที่

Online