ตาราง งาน/กิจกรรม


ที่ หลักสูตรที่เปิดอบรม สถานที่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่รับ
1 *TN15 003 นักบินโดรนภารกิจการเกษตร (Drone for Smart Farming)
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 - 9 กันยายน 2565
SUT X-Lane 60 ท่าน 60 ท่าน
2 หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 9 ตุลาคม 2565
วันที่ 9 ตุลาคม 2565
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 3 ท่าน 100 ท่าน
3 หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ วันที่ 9 ตุลาคม 2565
วันที่ 9 ตุลาคม 2565
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 4 ท่าน 50 ท่าน