วีดีโอ /

สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ

เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมขอบเขตความรับผิดชอบ : แบ่งเป็น 6 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน
2. หน่วยประสานงานบริการที่ปรึกษาไทย 
3. หน่วยบริการอบรมสัมมนา แปลและล่าม 
4. หน่วยบริการค่ายเยาวชน
5. หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

Share