วีดีโอ /

56 หลักสูตรยอดนิยม ปี 64 Upskill-Reskill

56 หลักสูตรยอดนิยม ประจำปี 2564 • Upskill - Reskill
* ผู้สมัครสามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร/ ช่วงที่เปิดในแต่ละครั้ง


1. ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่ (Startup Entrepreneurship skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN01 009 

ขายของออนไลน์​ระหว่างประเทศ​ไม่ใช่เรื่องยาก
(Cross-border E-commerce)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN01 010 

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
(Introduction for Product Development and Design)

click (ปิดรับสมัคร)

2. ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า
(Sale and customer service 
skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN02 005

การขายสินค้าออนไลน์ให้บรรลุเป้าหมาย
(Online Selling Technique for Target Achievement)

click (ปิดรับสมัคร)
TN02 006

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
(The Best Customer Experience)

click (ปิดรับสมัคร)
TN02 007

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการลูกค้า
(English for Customer Service)

click (ปิดรับสมัคร)

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN03 009 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น
(Data Analytics for Beginners
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN03 010 

การออกแบบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยพาวเวอร์บีไอ
(Interactive Dashboard Design with Power BI
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN03 011 

การพัฒนาบัญชีข้อมูล
(Data Catalog Development
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN03 012 

การออกแบบบัญชีข้อมูล
(Data Catalog Design
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN03 013 

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
(Data Mining Tools for Data Science and Machine Learning
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN03 014 

การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมด้วย Minitab
(Data Analysis and Quality Management for Manufacturing by Minitab
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

5. ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN05 009

หลักการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
(Graphic Design Principles for Beginner
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 010

การออกแบบกราฟิกเวคเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
(Vector Graphic Design by Adobe Illustrator
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 011

การออกแบบกราฟิกราสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
(Raster Graphic Design by Adobe Photoshop
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 012

การสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสำหรับสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere และ Adobe After Effects
(Online Video Creation by Adobe Premiere and Adobe After Effects
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 013

พื้นฐานการพัฒนาเกมปฏิสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรม Unity 3D
(Fundamental for Interactive Game Development with Unity 3D
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 014

การออกแบบงานนำเสนอและนิทรรศการแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Sketch-up 3D
(3D Visual Presentation and Exhibition Design with Sketch-up 3D
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)
TN05 015

การพัฒนาเอพีไอเพื่อการใช้งานข้ามแฟลตฟอร์ม
(API Development for Cross Platform Use
)

click (ปิดรับสมัคร)
TN05 016

การพัฒนาเว็บเพื่อการแสดงผลกึ่งล่วงหน้า
(Pre-Rendering Web Development
)

click (ปิดรับสมัคร)

6. ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robotics and Automation Engineering 
skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN06 005 

ระบบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสมัยใหม่
(Modern Autonomous Mobility System
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN06 006 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการมองเห็นของเครื่องจักร
(Computer Programing and Artificial Intelligence in Machine Vision
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN06 007 

การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(Use of Industrial Robots
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN06 008 

วิธีการวัด การเชื่อมต่อและการแสดงผล
(Measurement Methods, Interface and Display
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN06 009 

การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ระดับเบื้องต้น
(Vibration Analysis and Measurement for Predictive Maintenance: Basic Level
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN06 010 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer Aids Design
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN06 011 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer Aided Manufacturing
)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

7. ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ
(Precision and Intelligent system 
skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN07 004

การใช้งาน ThingsBoard IoTs Platform เพื่อสร้างและจัดการระบบอัฉริยะ
(ThingsBoard IoT Platform for Create and Operate Smart System
)

click (ปิดรับสมัคร)

TN07 005

การพัฒนาอุปกรณ์ IoT สำหรับอุตสาหกรรม
(Industrial IoT Device Development)

click (ปิดรับสมัคร)

TN07 006

การพัฒนาบริการคลาวด์ IoT สำหรับอุตสาหกรรม
(Industrial IoT Cloud Service Development)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN07 007

ระบบควบคุมแบบสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN07 008

การออกแบบเชิงแนวคิดและการประกอบโดรน
(Conceptual Design and System Integration of Drone)

click (ปิดรับสมัคร)

TN07 009

การประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการสำรวจทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
(Drone Application for Survey & Data Analytics)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN07 010

การออกแบบระบบส่งกำลังไฟฟ้า
(Electric Drive Train Design)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

9. ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุนการผลิต
(Productivity and Cost Reduction 
skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN09 008 

การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับการผลิตต้นแบบและผลิตภัณฑ์
(3D Printing for Prototyping and Production)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 009 

การใช้เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ สำหรับการผลิตต้นแบบและผลิตภัณฑ์ 
(Laser Engraving Machines for Prototyping and Production)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 010 

ทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับการทำงาน
(Functional Skills Mathematics)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 011 

การเขียนโปรแกรม LabVIEW ขั้นพื้นฐาน
(Basic LabVIEW Programming)

click (ปิดรับสมัคร)

TN09 012 

ระบบการวิเคราะห์ด้วยภาพโดยใช้โปรแกรม LabVIEW
(Machine Visions with LabVIEW)

click (ปิดรับสมัคร)

TN09 013 

โครงงาน:ระบบการวิเคราะห์ด้วยภาพ
(Machine Vision Projects)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 014 

การออกแบบระบบสื่อสารผ่านสายไฟเบอร์ออฟติกและการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก 
(Optical Fiber Communication System Design and Fiber Splicing)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 015 

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเขียนโปรแกรม VBA บน Excel
(Increase Your Productivity using VBA on Excel)

click (ปิดรับสมัคร)

TN09 016 

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
(Kaizen for Productivity and Work Improvement)

click (ปิดรับสมัคร)

TN09 017 

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Risk Assessments and Management in Occupational Health and Safety)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN09 018 

มาตรฐานแรงงานไทย
(Thai Labour Standard: TLS 8001-2003)

click (ปิดรับสมัคร)

10. ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN10 006 

เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม : โรงงานผลิตพืช
(Crop Prouction Technology under Controlled Environment : Plant Factory)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN10 007 

การสร้าง MQTT Server บน Raspberry Pi เพื่อใช้งาน LINE Chatbot ในฟาร์มอัจฉริยะ 
(LINE Chatbot from Raspberry Pi MQTT Server in Smart Farm)

click (ปิดรับสมัคร)

11. ทักษะด้านอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN11 004 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต้านปรสิต : น้ำยาล้างผักผลไม้สารสกัดออร์กานิคจากเมล็ดมะละกอ
(Antiparasities Thai Herbs Product : Vegetables and Fruits Organic Gradient Extract
Cleanser from Papaya Seed)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

14. ทักษะด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
(Healthcare and Medical skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN14 001 

พัฒนาทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยสำหรับพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(Development of early child caring skills for babysitters of child development center service)

click (ปิดรับสมัคร)

TN14 002 

การส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ในผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล
(Older adult Health Promoting in New Normal Era for Nurses)

click (ปิดรับสมัคร)

TN14 003 

พยาบาลกับการจัดการสุขภาพในเรือนจำยุคปกติวิถีใหม่
(Health management in Prison for Nurses in New Normal Era)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN14 004 

การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก (กัญชาและภูมิปัญญาไทย)
(Complementary and Alternative approach for Healthcare)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN14 005 

สร้างเสริมทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
(Strengthening Basic Counseling Skills)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN14 006 

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตในทางเดินอาหารสำหรับห้องปฏิบัติการ
(Diagnosis of intestinal parasite)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

15. ทักษะด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ
(Unmanned Aerial Vehicle Systems skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN15 001 

พื้นฐานนิรภัยการบินสำหรับโดรน
(Basics of Aviation Safety for Drone)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

TN15 002 

พื้นฐานนักบินโดรนในระยะสายตา
(Introduction to Remote Pilot Visual Line of Sight for Drone)

click เปิด
(16 ตค. - 15 พย. 64)

16. ทักษะด้านการสื่อสาร ภาษาและสังคม
(Communication, language and social skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN16 001 

การเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS (การฟังและอ่าน)
(Preparation for the IELTS [Listening and Reading])

click (ปิดรับสมัคร)
Share