วีดีโอ /

36 หลักสูตร จาก มทส. Upskill-Reskill

36 หลักสูตรยอดนิยม ประจำปี 2564 - 2565
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ : ห้ามผู้เรียนสมัครสมาชิกภายในเว็บไซต์ SUT X-Lane ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด!! ทาง มทส. จะเป็นผู้ดำเนินการนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเอง
 
  
 
 
** ผู้สมัครสามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร/ รอบที่เปิดในแต่ละเดือน
 

♥ 1. Entrepreneurship skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ
1

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย
Design Thinking (Innovation & Design Thinking)

click Open
2

การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย
Business Model Canvas (Business Model Development)

click Open
3

ขายของออนไลน์​ระหว่างประเทศ​ไม่ใช่เรื่องยาก
(Cross-border E-commerce)

click Open

การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
(Introduction for Product Development and Design)
click Open

เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล
(Marketing Strategy in Action)

click Open

 

♥ 2. Data Analytics skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน  สถานะ
1

การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
(Business Data Visualization)

click Open
2
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น
(Data Analytics for Beginners)
click Open
3
การออกแบบแดชบอร์ดแบบโต้ตอบด้วยพาวเวอร์บีไอ
(Interactive Dashboard Design with Power BI)
click Open

 

♥ 3. Cyber Security skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน  สถานะ
1
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป 
(Cyber Security for General Public)
click Open
2
ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Introduction to Cyber Security)
click Open

 

♥ 4. Digital Media skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ
1
หลักการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
(Graphic Design Principles for Beginner)
click Open
2

การออกแบบกราฟิกเวคเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
(Vector Graphic Design by Adobe Illustrator)

click Open
3
การออกแบบงานนำเสนอและนิทรรศการแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Sketch-up 3D
(3D Visual Presentation and Exhibition Design with Sketch-up 3D)
click Open

การพัฒนาเอพีไอเพื่อการใช้งานข้ามแฟลตฟอร์ม
(API Development for Cross Platform Use)
click Open

 

♥ 5. Advance Manufacturing skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ
1
ระบบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสมัยใหม่
(Modern Autonomous Mobility System)
click Open
2
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
(Computer Aids Design)
click Open
3
การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร 
(M2M: Intelligence Machine Control)
click Open

4

ระบบควบคุมแบบสมองกลฝังตัว
(Embedded Control System)
click Open

5

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบการผลิต
(Internet of Things for Manufacturing System)
click Open

6

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
(Kaizen for Productivity and Work Improvement)
click Open

7

พื้นฐานนิรภัยการบินสำหรับโดรน
(Basics of Aviation Safety for Drone)
click Open

8

พื้นฐานนักบินโดรนในระยะสายตา
(Introduction to Remote Pilot Visual Line of Sight for Drone)
click Open

 

♥ 6. Tech-enabled Service skills

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ
1
เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม : โรงงานผลิตพืช
(Crop Prouction Technology under Controlled Environment : Plant Factory)
click Open
2

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยต้านปรสิต : น้ำยาล้างผักผลไม้สารสกัดออร์กานิคจากเมล็ดมะละกอ
(Antiparasities Thai Herbs Product : Vegetables and Fruits Organic Gradient Extract Cleanser from Papaya Seed)

click Open
3
การส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ในผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล
(Older adult Health Promoting in New Normal Era for Nurses)
click Open

การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก : กัญชาและภูมิปัญญาไทย
(Complementary and Alternative approach for Healthcare)
click Open
 
Share