วีดีโอ /

หน่วยบริการอาคารและสถานที่

หน่วยบริการอาคารและสถานที่ : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานให้บริการอาคารสุรพัฒน์ 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 รวมถึงบริเวณโดยรอบ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยอาคารสุรพัฒน์ 1 ให้บริการ 2 ลักษณะ คือ บริการให้เช่าสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักงาน และจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา ส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้บริการเพื่อใช้จัดประชุมอบรมและสัมมนาและสำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการอาคารและสถานที่บริเวณโดยรอบจัดงานกิจกรรมพิธีการต่าง ๆ เช่น แสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ทางการเกษตรทางอุตสาหกรรม ทางธุรกิจ และจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Share