ข่าว /

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization
บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization


ถ่ายภาพโครงสร้างทางจุลภาคของ ในตัวอย่าง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ไวรัส แบคทีเรีย ดิน ผงแป้ง ผงสังเคราะห์
ผงคาร์บอน ฝุ่นละออง โลหะ อนุภาคนาโน สารกึ่งตัวนำ และวัสดุต่างๆ ด้วย
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
- กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
- กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (CLM)
- กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM)
- กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (LM)

 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม