ข่าว /

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

Microscope Characterization

ถ่ายภาพโครงสร้างทางจุลภาคของ ในตัวอย่าง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ไวรัส แบคทีเรีย ดิน ผงแป้ง ผงสังเคราะห์ ผงคาร์บอน ฝุ่นละออง โลหะ อนุภาคนาโน สารกึ่งตัวนำ และวัสดุต่างๆ ด้วย

·       กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

·       กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)

·       กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (CLM)

·       กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM)

·       กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (LM)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut


 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม