ข่าว /

บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์ www.stdb.mhesi.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

..

✔️1. นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

.

✔️2. ผลงานวิจัย (RESEARCH)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัย

.

✔️3. เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

.

✔️4. ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

..

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 333 3943

โทรสาร : 02 333 3700 ต่อ 4056

อีเมล : stdb@mhesi.go.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม