วีดีโอ /

40 หลักสูตร จากสถาบันเครือข่าย Upskill-Reskill

40 หลักสูตร จาก 13 สถาบันเครือข่าย

หมายเหตุ : ห้ามผู้เรียนสมัครสมาชิกภายในเว็บไซต์ SUT X-Lane ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด!! ทาง มทส. จะเป็นผู้ดำเนินการนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเอง

 

 

♥ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร (Upskill)

click Open 55
2

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับพื้นฐาน (Upskill)

click Open 55
3

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา (Upskill)

click Open 55
4

ผู้ประกอบการดิจิทัล (Upskill)

click Open 55

♥ 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

ไบโอพลาสติก พอลิเมอร์แห่งอนาคต (Upskill / Reskill)

click Open 55
2
Entrepreneurship : สำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurship (Upskill / Reskill)
click Open

55

3
Tech-enabled Services (Food Business) : สำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurship (Upskill / Reskill)
click Open 55
4

พัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) (Upskill / Reskill)

click Open 55

♥ 3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

การวิเคราะห์และ แสดงผลข้อมูลธุรกิจโดยใช้ Power BI (Upskill)

click Open 60
2
การสร้าง Machine Learning โดยใช้ Python (Upskill)
click Open

60

3 การพัฒนาสื่อดิจิตอล มีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย (Upskill) click Open

60

4

พัฒนาแนวคิดสู่การ ดำเนินชีวิตในแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) (Reskill)

click Open 60

♥ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสำหรับองค์กรและอุตสาหกรรม (Analysis and visualization of organizational and industrial data) (Online+Onsite)

click Open 55
2
ทักษะผู้ประกอบการพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Basic entrepreneurial skills for engineering students) (Upskill)
 
click Open

55

3 การเลือกการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ (Digital Marketing Trends) (Online+Onsite) click Open

55

4

พัฒนาทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าด้วย “3D Modeling Design" and 3D Printing” (Upskill)

click Open 55
5

การพัฒนาทักษะการแปรรูปด้วยเทคโนโลยี Spray Dry (Onsite)

click Open 55

♥ 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

การออกแบบอินโฟกราฟิกและโมชันกราฟิก (Upskill)

click Open 55
2
การสร้างเกษตรอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Upskill)
click Open

110

♥ 6. มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Upskill)

click Open 55
2
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI (Upskill)
click Open

55

♥ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
ผู้ควบคุมการผลิตอาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคที่ผ่านการกรรมวิธีการกรอง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 (Online+Onsite)
click Open 55
2
การพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการขายผ่านแพลตฟอร์มการส่งอาหารแบบเดลิเวอร์รี่ (Delivery) ของร้านอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดส์ ในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง (Onsite)
click Open

55

♥ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานทดแทน (Upskill)
click Open

55

2
การพัฒนาทักษะการผลิตและแปรรูปเห็ดโดยใช้โรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Upskill)
click Open

55

♥ 9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
การพัฒนากระบวนการหมักกาแฟอาราบิก้าแบบเปียกเพื่อพัฒนากลิ่นและรส (Reskill)
click Open

55

2
การ Roasting Profile Development and Technique (การคั่วกาแฟขั้นพื้นฐานและการเลือกระดับการคั่ว) (Upskill)
click Open

55

♥ 10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
การทำงานอัตโนมัติและควบคุมสั่งงานอุปกรณ์ด้วยเทคนิค IoT (Upskill)
click Open

55

2
การออกแบบธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจเบื้องต้น (Upskill/Reskill)
click Open

55

♥ 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
The Essential Guide to Entrepreneurship : ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ (Onsite)
click Open

55

2
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (Onsite)
click Open

180

3
Digital Customer: ชนะใจลูกค้าในยุคดิจิทัล (Onsite)
click Open

55

♥ 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Analytics by Data Mining Techniques) (Onsite)
click Open

55

2
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย โปรแกรม SolidWorks (Onsite)
click Open

55

3
Innovative Entrepreneurs (Onsite)
click Open

55

4
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประกอบการ (Cybersecurity & PDPA for Business) (Onsite)
click Open

55

5
การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ความร่วมมือ สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน (Onsite)
click Open

55

♥ 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ ชื่อหลักสูตร สมัครเรียน สถานะ เปิดรับ (คน)
1
Digital Media for Conversion strategy (กลยุทธ์การใช้ดิจิตอลมีเดีย เพื่อหวังผลยอดขาย) (Online+Onsite)
click Open

55

2
"ขายดี มีกำไรคุณเลือกอะไร ? กับ Street Food Business (Online+Onsite)
click Open

55

3
การสร้างผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Online+Onsite)
click Open

55

Share