วีดีโอ /

34 หลักสูตรยอดนิยม ปี 63 Upskill-Reskill

34 หลักสูตรยอดนิยม ประจำปี 2563 • Upskill - Reskill
* ผู้สมัครสามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 4 หลักสูตร/ รอบที่เปิดในแต่ละเดือน


1. ทักษะด้านผู้ประกอบการใหม่ (Startup Entrepreneurship skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN01 001

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้วย
Design Thinking (Innovation & Design Thinking)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN01 002

การพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วย
Business Model Canvas (Business Model Development)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN01 003

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
(Finance for Non-Finance)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN01 004 

การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการตั้งราคา
(Cost and Price Analysis for Decision Making)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN01 005 

เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการใหม่อย่างมืออาชีพ
(Entrepreneurial Thought and Action)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN01 006 

ระดมทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
(Start Up Fundraising)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN01 007 

สร้างแบรนด์อย่างมีสติในยุค 5G
(Branding 5G)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

2. ทักษะด้านการขายและการบริการลูกค้า (Sale and customer service skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN02 001

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
(Customer Insight)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN02 002

นักขายขั้นเทพ
(Professional Sale Skills)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN02 003

เคล็ด (ไม่) ลับ กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล
(Marketing Strategy in Action)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN02 004

การบริการเพื่อความเป็นเลิศ
(Excellence Service Provider)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN03 001 

ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
(Business Intelligence for Digital Transformation)
click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN03 002 

การจินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
(Business Data Visualization)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN03 003 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยเอ็กซ์เซลขั้นสูงและภาษาไพธอน
(Business Insights Analytics by Advanced Excel and Python)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN03 004 

หลักการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
(Artificial Intelligence for Data Analytics)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN03 005 

ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN03 006 

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Architecture and Analytics Platform)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

4. ทักษะด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN04 001

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประชาชนทั่วไป
(Cyber Security for General Public)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN04 002

ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Introduction to Cyber Security)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

5. ทักษะด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN05 003

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้น
(Introduction to User Experience Design)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

6. ทักษะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Engineering skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN06 001

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python programming 101)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN06 002

พื้นฐานการประกอบและควบคุมโดรนบินอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
(Drone Maker 101)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN06 003

หุ่นยนต์เบื้องต้นสำหรับงานโรงงานอัจฉริยะ
(Introduction to Autonomous Ground Vehicle (AGV) Robotics for Smart Factory)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN06 004 

การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับหุ่นยนต์
(Introduction to Machine Learning for Robotics)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

7. ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN07 001

พื้นฐานการควบคุมรูปร่าง ขนาด และค่าเผื่อเชิงเรขาคณิต
(Fundamentals of Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T))

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN07 002

การควบคุมเครื่องจักรอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร
(M2M: Intelligence Machine Control)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN07 003

การวัดและวิเคราะห์ค่าความหนา และค่าทางไฟฟ้าจำเพาะ ของวัสดุฟิล์มบางนาโนที่ใช้ในงานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
(Accuracy and precision technology)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

8. ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Green Technology skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน

TN08 007

การออกแบบทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม
(Economic and socially sustainable design for industry)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN08 008

การจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
(Technology for sustainability management)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

9. ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction skills)

รหัสวิชา ชื่อวิชา รายละเอียด เปิดเรียน
TN09 002

ระบบตรวจสอบการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการผลิตอัจฉริยะ
(Internet of Things Monitoring System for Smart Manufacturing )

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN09 004

การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตขั้นสูงและการวางแผน
(Simulation for Advance Manufacturing and Planning)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
TN09 005

การสร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการผลิตแบบลีน
(Simulation for Lean Manufacturing)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN09 006 

แนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบการผลิต
(IoT Approaches to Manufacturing System)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)

TN09 007 

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)

click เปิด
(ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.)
Share