เมืองจราจรจำลอง /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เมืองจราจรจำลอง

      เมืองจราจรจำลอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2553 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสร้างเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 3 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางที่ดี และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มีการฝึกปฏิบัติขับขี่จริงบนเส้นทางจราจรจำลอง โดยมุ่งหวังว่าสถิติของจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงในอนาคต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. กฎจราจรเบื้องต้น 2. ป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร 3. อุปกรณ์จราจร 4. เทคโนโลยียานยนต์ 5. สนามทดลองขับขี่

ติดต่อเจ้าหน้าที่